Oświadczenie w sprawie dostępności | Noc teatrów metropolii

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://nocteatrowmetropolii.pl/.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku do ustawy z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu niezgodność z ustawą:

W zakresie postrzegalności część informacji oraz komponentów interfejsu użytkownika nie jest przedstawiona w sposób dostępny dla użytkowników. Cześć elementów nietekstowych nie posiada alternatywnej treści w formie tekstu (wytyczna 1.1). Strona zawiera błędy w strukturze nagłówków, nie zastosowano rekomendowanych landmarków oraz znaczników label dla pól nietekstowych, np. input, buton (wytyczna 1.3.1). Dla części pól nie określono przeznaczenia wprowadzanych danych (wytyczna 1.3.5). Niektóre elementy strony nie spełniają wymogów dotyczących kontrastu (wytyczna 1.4.3).

W zakresie funkcjonalności występują błędy dla części komponentów interfejsu użytkownika, co może utrudniać nawigację na stronie. Menu rozwijalne w wersji responsywnej niedostępne za pośrednictwem klawisza TAB (wytyczna 2.1.1). Nie ma możliwości pominięcia powtarzających się elementów strony i bezpośredniego przejścia do treści, co utrudnia korzystanie ze strony niewidomym lub korzystającym tylko z klawiatury (wytyczna 2.4.1). Na części stron struktura nagłówków jest nieprawidłowe (2.4.6 wytyczna). Fokus jest częściowo niewidoczny  (wytyczna 2.4.7).

W zakresie zrozumiałości część informacji może być niemożliwa do odczytania lub niezrozumiała. Część linków otwierających się w nowym oknie nie posiada stosownej informacji (wytyczna 3.2.2).

W zakresie kompatybilności (solidności) część treści nie jest skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające. Pojawiają się błędy podczas walidacji strony (wytyczna 4.1.1) oraz w semantyce kodu HTML (wytyczna 4.1.2).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 17.03.2021 r. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej kancelaria@metropoliagzm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Data publikacji strony internetowej: 22.10.2019 r.
Data wprowadzenia istotnych zmian na stronie internetowej: